ОУ "Христо Ботев"

Основно училище в село Крайници

Училище любимо, от моето селце,

готов съм да ти сторя, поклон от все сърце!

Училище любимо, от моето селце,

ОУ ,,Хр. Ботев’’, с. Крайници, община Дупница е разпознаваемо на територията на община Дупница по етнокултурната принадлежност на около 120 деца и ученици от с. Крайници и с. Червен брег.

Със 140-годишната си история и традиции, то устоява на превратностите на времето и запазва облика си на училище с два етапа на основна образователна степен. Постигането на качествен образователен процес ще се реализира с помощта на висококвалифицирани педагози със съвременно мислене, които ще приложат държавните образователни стандарти на новия ЗПУО .

С предоставената ни автономия , ние разработваме съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците.

Ще бъдем гъвкави в избора на различни форми на обучение , за да осигурим достъп до образование и да предотвратим преждевременното отпадане и ранното напускане на училище.

Ще продължим да изграждаме и модернизираме нашата учебна и спортна база. Ще осигурим психолог за децата и учениците, имащи нужда от специална подкрепа.

Ще продължим с целодневната организация на учебния ден , за да предоставим специализирана помощ при подготовката , за да откриваме талантите на учениците и удовлетворим потребностите и интересите им.

Ще развиваме капацитета на родителската общност, като ги мотивираме за участие в училищни дейности.

Ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност.

Ще променим формализма в работата на Родителски актив и Ученически съвет.

Прием на ученици
Прием - ОУ Христо Ботев -  Крайници
За учениците
За учениците - ОУ Христо Ботев -  Крайници
Проекти и програми
Проекти - ОУ Христо Ботев -  Крайници
Актуални новини